Thiết bị siêu lọc

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi WhatsApp
Thiết bị siêu lọc
Siêu lọc (UF) là một công nghệ tách màng có thể làm sạch và tách dung dịch. Hệ thống màng siêu lọc là thiết bị tách dung dịch với dây tóc màng siêu lọc làm môi trường lọc và chênh lệch áp suất hai mặt của màng làm động lực. Màng siêu lọc chỉ cho phép các dung môi (như phân tử nước), muối vô cơ và các chất hữu cơ phân tử nhỏ trong dung dịch đi qua và chặn các chất rắn lơ lửng, keo, protein, vi sinh vật và các chất đại phân tử khác trong dung dịch, để đạt được mục đích tinh chế hoặc tách.